Psychologické poradenství KOMA – České Budějovice

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. a Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Společně provozujeme soukromou psychologickou praxi od roku 2001. Věnujeme se terapii a diagnostice dětí a dospělých, hypnoterapii, rodinné terapii, arteterapii a arteterapeutické supervizi. Usilujeme o to, aby naši klienti měli zajištěnu kvalitní, citlivou a diskrétní psychologickou pomoc.

Pomáháme našim klientům nést a zvládat jejich problémy, hledat jejich vlastní zdroje a posilovat je pro nalézání a realizaci jejich řešení.

“Není tak důležité, co se člověku děje, ale jak to nese.”

Arteterapie

V našem pojetí arteterapie vycházíme z toho, že výtvarný projev o člověku vždy něco vypovídá, navíc možnost výtvarného zpracování často pomáhá klientovi vybavovat si vytěsněné skutečnosti. V rámci arteterapie pracujeme s výtvarnými artefakty klientů s cílem hledat odkazy na případné vnitřní konflikty, ale zejména na zdroje, tedy na to zdravé, co je v nějaké podobě v každém člověku a o co je možné se v životě opírat.

Hypnoterapie

Hypnoterapie je psychoterapeutická metoda, která využívá stav hypnózy k léčebnému účelu. Hypnóza je změněný stav vědomí, pro který je příznačná zvýšená sugestibilita hypnotizované osoby. Jde o stav podobný spánku, který je pro klienta zpravidla příjemný, podobá se mírné únavě. Klient mívá pocit, že se lehce vzdaluje od reality, ale stále ví, co mu terapeut říká. Pomocí hypnózy lze ovlivnit dílčí projevy klienta (např. chuť k jídlu či na cigarety), také různé pocity (strachy a úzkosti apod.), ale nelze zasáhnout hlouběji či celostněji, nelze např. změnit osobnost klienta nebo klienta v hypnóze přimět k tomu, aby udělal něco, co nechce.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je specifický terapeutický přístup, který se zaměřuje na práci s celou rodinou, nebo aspoň s těmi jejími členy, kteří spolupracovat chtějí. Tento způsob terapie poskytuje možnosti mluvit o některých rodinných tématech, dává prostor všem členům rodiny, aby se mohli vyjádřit. Může pomoci tam, kde jsou časté hádky, kde jsou členové rodiny opakovaně nemocní, kde rodina prožívá náročnou situaci nebo krizi nebo kde se problém jeví jako obtížně řešitelný.

Výchova bez poražených

Kurz, který pomáhá rodičům budovat a udržovat dobré vztahy s dětmi.
Kurzy pro rodiče s názvem Výchova bez poražených (nebo také kurzy účinnějšího rodičovství z anglického P.E.T. – Parent Effectiveness Training) jsou určeny těm rodičům, kteří o svém rodičovství a o svých dětech chtějí přemýšlet, které zajímá, co jejich výchovné zásahy s dětmi dělají, kteří se chtějí učit novým přístupům k dětem.